סרגל החיפוש מאפשר למצוא את כל המידע הקשור לשיטת אלבאום ומטפליה

בחר איזורselect
בחר קהלselect
בחר סיבת פנייהselect

מבנה עמותת אלבאום

מבנה העמותה נקבע על פי נוהלי רשם העמותות. 

יושב ראש העמותה

לתפקיד יו"ר האיגוד רשאי להיבחר מטפל בשיטת אלבאום, בעל ותק של 5 שנות פעילות מקצועית לפחות ושאינו מנהל בית ספר ו/או בעל בית ספר ו/או מנהל מגמת שיטת אלבאום בבתי ספר רב תחומיים ושעומד בדרישות העמותה לתואר מטפל מוסמך.

 

תפקידי יו"ר העמותה

 1. יו"ר העמותה ייצג את העמותה ויכהן כיו"ר הוועד, וכיו"ר האסיפה הכללית.
 2. בהעדרו של יו"ר העמותה מישיבת וועד או מאסיפה כללית, ייבחר מבין חברי הוועד יושב ראש לאותה ישיבה או אסיפה, ברוב קולות המצביעים.

 

תקופת הכהונה

 1. היו"ר יבחר לתקופת כהונה של 4 שנים אולם ימשיך בתפקידו כל עוד לא נבחר יו"ר חדש. היו"ר יוכל לכהן לא יותר משתי קדנציות רצופות בלבד. היו"ר היוצא יוכל להגיש שוב את מועמדותו בתום תקופת צינון של 4 שנים.
 2. יו"ר העמותה יחדל לכהן בתפקידו -
 1. בהוצאתו מן העמותה;
 2. בהתפטרותו; הודעת התפטרות בכתב תינתן לוועד 30 יום מראש.
 3. אם הוכרז פסול דין או פושט רגל;
 4. אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

יו"ר מכהנת של העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום: רויטל גולן. ליצירת קשר לחצו כאן.

 

 

האסיפה הכללית

 1. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה לפחות.
 2. מועד האסיפה, מיקומה, וסדר יומה ייקבעו בידי הוועד.
 3. הוועד יכלול בסדר היום של האסיפה הכללית כל נושא שהעלה בפניו חבר העמותה, ושיש בו עניין לכלל חברי העמותה ע"פ שיקול דעתו של הוועד, ובתנאי שהתקבל עד חודש לפני מועד קיום האספה הכללית.
 4. הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או עשירית מכלל חברי העמותה.

 

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר עמותה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

 

מנין הנוכחים באסיפה הכללית

 1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
 2. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 

החלטות האסיפה הכללית

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

 

פרוטוקול האסיפה הכללית

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

 

ועד העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום

 

מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

 

תקופת הכהונה

 1. הוועד יכהן מרגע היבחרו באסיפה כללית וועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
 2. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 

השלמת הוועד

 1. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
 2. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

 

ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

החלטות הוועד

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

 

פרוטוקול הוועד

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

 

 

ועדת הביקורת

תקנות 16 עד 21 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

 

 

סניפי העמותה וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

 

 

מה קורה במקרה של פירוק העמותה

החלטה על פירוק מרצון

אין העמותה יכולה להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים אלא על פי החלטה שנתקבלה ברוב של 75% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

 

העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה או וחולקו בהתאם להחלטת הוועד, ובהעדר החלטה כזו יועברו הנכסים לידי מוסד ציבורי אחר בעל מטרות דומות, ע"פ החלטת רשם העמותות.