סרגל החיפוש מאפשר למצוא את כל המידע הקשור לשיטת אלבאום ומטפליה

בחר איזורselect
בחר קהלselect
בחר סיבת פנייהselect

חברות בעמותת אלבאום

 

 

איך להצטרף לעמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום

אדם המעוניין להיות חבר בעמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד. אם סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי מגיש הבקשה לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 

 

אופן הגשת בקשה לחברות בעמותה

 1. מטפלים בעיסוי רקמות עמוק: שם מלא, עותק של התעודה, שם המורה והסניף.
 2. מדריכי תנועה על פי שיטת אלבאום: שם מלא, עותק של התעודה, שם המורה והסניף.
 3. מטפלים מוסמכים על פי שיטת אלבאום: שם מלא, עותק של התעודה, שנת קבלת התעודה, סניף, שם המדריך תפנית/ראש צוות.
 4. מאבחנים: שם מלא, עותק תעודה, שם המוסד/מורה, בו למדו.
 5. חבר נלווה: הבעת אמון ותמיכה בעמותה.

בנוסף, על המצטרף לדאוג להסדרת תשלום דמי החבר השנתיים.

 

 סטיקר עמותה

דרישות הקבלה לחברות בעמותה

 1. מטפלים בעיסוי רקמות עמוק – בוגר שנה א' שעמד בכל הדרישות וקיבל תעודה.
 2. מדריכי תנועה על פי שיטת אלבאום – בוגר שנה ב' שעמד בכל הדרישות וקיבל תעודה.
 3. מטפלים מוסמכים על פי שיטת אלבאום – בוגר מסלול ההכשרה שעמד בכל דרישות הלימודיות, עשה התמחות וקיבל תעודת 'מטפל מוסמך'.
 4. מאבחנים:
 1. אבחון פסיכו דיאגנוסטי ו-M.C.Q על פי שיטת אלבאום.
 2. אבחון על פי שיטת הולצמן.

חבר נלווה - כל ידיד, עמותה, חברה - התורמים לקידום מטרותיה של העמותה ותכליתה.

 

 

זכויות וחובות של חברי העמותה

 1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לועדת הביקורת.
 2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 3. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
 4. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 5. על חבר העמותה לקיים את הוראות התקנון, ואת החלטות מוסדות העמותה והוראותיהם.
 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על חבר העמותה לקיים את הוראות האתיקה והפרקטיקה, המפורטות בקוד האתי של העמותה.

 

 

סיום החברות בעמותה

החברות בעמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום פוקעת :

 1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.
 2. בפרישת חבר מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
 3. בהוצאת חבר מן העמותה.

 

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
 2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
 3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
 4. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסדות העמותה.
 5. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 6. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

 

הודעות לחברי העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום

דרישה, התראה והודעה אחרת של האיגוד לחבר יינתנו לו במכתב, שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או ישוגרו בפקסימיליה או ימסרו לו טלפונית למספר הפקס' או הטלפון שאותו ציין החבר כמספר לקבלת הודעות. לפי בקשת החבר בכתב, ישנה האיגוד את מענו הרשום בפנקס החברים ומספר הפקס' והטלפון לקבלת הודעות.

 

להצטרפות לעמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום לחצו כאן.